Algemene Voorwaarden

Als coach voor kinderen, jongeren en volwassenen:

 1. Ga ik zorgvuldig en respectvol om met alles wat er besproken wordt

 2. Doe ik alles wat in mijn kunnen ligt om de cliënt verder te kunnen helpen.

 3. Respecteer ik de privacy van mijn cliënten

 4. Ben ik open en eerlijk in mijn bevindingen en verwijs ik eventueel door naar derden

 5. Blijf ik mezelf bijscholen om steeds up-to-date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

  De cliënt (jongere, volwassene):

 1. Is op tijd aanwezig op de afgesproken locatie

 2. Komt vrijwillig en wil ook meewerken aan wat er aangeboden wordt

 3. Is zelf verantwoordelijk

   De cliënt (kind):

 1. Wordt gecoacht in aanwezigheid van een of beide ouders/ verzorgers als het kind hier behoefte aan heeft of als de behandeling hierom vraagt

 2. Voor behandeling is toestemming van beide ouders noodzakelijk

 3. Is zelf verantwoordelijk voor het meedoen en meewerken tijdens het coachingstraject

 4. De ouders van de cliënt dragen de verantwoordelijkheid voor datgene waar de cliënt geen verantwoordelijkheid voor kan dragen

   Wachtruimte:

 1. Er is helaas geen wachtruimte. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Afhankelijk van de vooraf gemaakte afspraken. De ouder/verzorger dient tijdens het kinderconsult telefonisch bereikbaar te zijn. Na een kinderconsult is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt een tussentijdse evaluatie met de ouders, waar we de afspraken van uw kind en het vervolg bespreken.

  Observaties:

 1. Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind, bezoek ik school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging.

  Vertrouwelijkheid:

 1. Alles wat wordt besproken is en blijft vertrouwelijk

 2. Alles wat ik te weten kom over de cliënt houd ik geheim, met uitzonderling van de omstandigheden hieronder genoemd3. Tijdens het werken met kinderen zal ik al het mogelijk doen om de veiligheid en het belang van het kind voorop te stellen. Kindercoaching is een vorm van hulpverlenen,. Ik draag zowel inhoudelijk als moreel de verantwoordelijkheid voor de door mij gegeven coaching.

 1. Ik moet de geheimhouding wel verbreken bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

 2. Verder ben ik verplicht de geheimhouding te verbreken in situaties waarvan ik kennis of vermoeden heb dat die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid (bijvoorbeeld mishandeling).

   Het dossier

 1. Ik houd een dossier bij van uw kind waarin ik de persoonlijke gegevens, zoals deze zijn besproken tijdens de intake, en korte verslagen van elke sessie registreer. Dit dossier bewaar ik in een gesloten kast, in overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens.

 2. Het dossier is persoonlijk en mag alleen door mijzelf, de ouders en het kind worden ingezien.

 3. Het dossier is enkel door derden in te zien wanneer hier uitdrukkelijk om gevraagd is door de ouders van de cliënt en na toestemming van de ouders.

 4. In het dossier worden alleen gegevens bijgehouden die nodig zijn voor de begeleiding.

 5. Vijf jaar na beëindiging van het coachingstraject zal ik het dossier vernietigen.

 6. Voor het dossier geldt verder wat er staat onder vertrouwelijk, specifiek de omstandigheden waaronder ik de vertrouwelijkheid moet verbreken.

   Betaling

 1. Betaling verloopt via facturering aan het einde van elke maand. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet de betaling hebben plaatsgevonden.

 2. Facturering vindt plaats volgens het geldende of overeengekomen tarief. Hiervoor kunt u kijken op de website onder tarieven.

 3. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier ), wordt er een afspraak gemaakt.

 4. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is gedaan volgt een herinneringsfactuur. Bij de tweede herinneringsfactuur breng ik € 15,00 administratiekosten in rekening. Bij de vierde herinneringsfactuur draag ik bij het niet betalen de administratie over aan een incassobureau. Kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de (ouders van de) cliënt.

 5. Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

   Afzegging afspraak

 1. Indien de afspraak moet worden geannuleerd of verzet dat moet dit minimaal 24 uur van tevoren plaatsvinden. Anders wordt het consult in rekening gebracht.

 2. Wanneer uw kind ziek is kan deze afspraak verzet worden naar een ander moment en worden er geen kosten in rekening gebracht.

   Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. De cliënt (en wanneer het een minderjarige betreft de ouders van de cliënt) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedragingen en uitingen.

 2. Betreffende alle adviezen die ik geef, geldt dat ik op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze toegepast worden.

 3. Op de rechtsverhouding tussen mij en de cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen mij en de cliënt kennis te nemen.

.